Apr 24

Postupci i metode

Asistirane  reproduktivne tehnologije (ART) odnose se na sve  postupke  koji uključuju direktnu ekstrakciju jajne ćelije iz jajnika.

Iako broj tehnologija  neprestano raste  najčešče korišćene  su i dalje:

  • IUI(intra uterina inseminacija) pri kojoj se sperma obrađuje u posebnom medijumu i tako skoncentrisna ubacuje u matericu žene
  • IVF(In Vitro Fertilization) koja podrazumijeva ekstrakciju jajne ćelije, fertilizaciju (oplodnju) u laboratoriji i prenos  embriona u matericu  i
  • ICSI ( Intracitoplasmatic Sperm Microinjection)koji se sastoji od ubacivanja spermatozoida mikroinjekcionom pipetom  direktno u jajnu ćeliju.

Ostale metode kao  što su :
GIFT    ( Gamete Intrafalopian  Transfer),
ZIFT     ( Zigot Intrafalopian Transfet),
TET      ( Tubal Embrio Transfer)
POST    (  Peritoneal  Oocyte and Sperm Transfer)
SUZI     (Subzonal Insertion of Sperm by Microinjection)
su dosta složenije i komplikovanije   sa manjim uspjehom tako da  nisu našle  redovnu primjenu u liječenju steriliteta.

U realizaciji programa  pojedine faze  su  ustaljene  a pojedine  se sa novijim saznanjima modifikuju.

Nakon adekvatno postavljene dijagnoze, pregleda i testova pristupa  se samom programu  realizacije  koja se  sprovodi pomoću tri nezaobilazna elementa – muški  gamet(spermatozoid), ženski gamet (oocit) i materica.

Tehnika  obuhvata  nekoliko sukcesivnih etapa koje se sastoje od:

  • Stimulacije  rasta i razvoja folikula
  • UZ  praćenja rasta  folikula i debljine endometrijuma
  • Punkcije folikula, aspiracije i selekcije  janih ćelija
  • Analize  muškog uzorka
  • Kultura embriona – praćenje  brazdanja
  • Transfer embriona u matericu

Stimulacija  rasta i razvoja folikula

 Rast većeg broja folikula  je jedan od najvažnijih preduslova za uspješnu  realizaciju  programa  ART-a.

Ljekovi  za stimulaciju  ciklusa primjenjuju  se u različitim dozama i vremenskim intervalima, a i vrijeme  njihove aplikacije  razlikuje se od protokola  do protokola za stimulaciju  ciklusa.

STIM.JAJNIK

 

Vrsta protokola  zavisi  od životnog doba pacijentkinje, karaktera, dužine i trajanja ciklusa. Ljekovi koji se najčešče koriste  su Klomifen citrat, humani gonadotropini (folikulostimulirajući hormon u prečišćenoj formi- FSH, rekombinovani FSH) u kombinaciji sa gonadotropin rilizing hormonskim analozima i humanim horionskim  gonadotropinom.

UZ praćenje  rasta folikula i debljine endometrijuma

Kod stimulisanih ciklusa  UZ se prati rast  folikula  da bi se dijagnostikovala  ovulacija, mjerio dnevni rast folikula a samim tim i odredilo vrijeme  davanja  STOP injekcije.

folikulomertija

UZ pregledom odredjuje se i debljina endometrijuma  koji prestavlja receptorni organ i  njegova  veličina  i karakteristike  se mijenjaju  tokom menstrualnog ciklusa.

Punkcija folikula, aspiracija i selekcija jajnih ćelija

Punkcija i aspiracija se vrže transvaginalnim putem, redje  laparaskopski. Može se vržiti  bez anestezije, u lokalnoj anesteziji kada pacijentkinja  ima mogučnost da kompletan  proces prati na ekranu ili u opštoj anesteziji kada je izbjegnut svaki bol i traumatizovanje pacijenta.

ASPIR.

Kultura embriona- praćenje brazdanja

 Razvoj i diobu embriona u periodu od aspiracije do embriotransfera  prati biološki tim   i određuje njihov kvalitet.

Neposredno prije embriotransfera embrioni se još jednom analiziraju  i samo oni za koje se procijeni da su kvalitetni pripremaju se za vraćanje i eventualnu krioprezervaciju(zamrzavanje embriona)

razvoj embriona -top

Selekciju  jajnih ćelija kao i analizu muškog  uzorka vrši biološki tim.

 

sperm-countingmaklerCountingChamber

 

Embriotransfer je završni čin laboratorijske faze postupka kada se embrioni prenose posebnim kateterom u uterus.

Dalji razvoj u uterusu se nastavlja  sve  do rađanja živog, za život sposobnog djeteta.